Thursday, August 17, 2023

Adena Mound in Clermont County, Ohio Known as the Edgington Burial Mound

 Adena Mound in Clermont County, Ohio Known as the Edgington Burial Mound

Also known as Adomeit Mound and Neville Burial Mound in Clermont County, Ohio is an Adena burial mound.